Cytiau Traeth Ynys y Barri

Gwybodaeth:

 • Promenâd y Dwyrain, CF62 5TR
 • Y Barri ac Ynys Y Barri
 • 01446 700111
 • Ewyn, môr a thywod
 • Pris mynediad
 • Croeso i gŵn

Mae 24 o gytiau traeth lliwgar, llachar ar Ynys y Barri, a golygfeydd ysblennydd dros y môr.

Mae dwy res o 12 cwt traeth yn sefyll bob ochr i’r wal ddringo drawiadol, ac maent yn ganolbwynt i ben dwyreiniol y promenâd yn dilyn ei adfywiad diweddar.

Mae’r cytiau mwy yn mesur oddeutu 2.4m x 2.5m, a’r cytiau llai oddeutu 2.5m x 1.8m. Cawsant eu cynllunio i gynnig lloches gysurus i deuluoedd a grwpiau sy’n ymweld ag Ynys y Barri am y dydd, yn ogystal â chynnig lle preifat i newid dillad a chadw eiddo. 

Mae cadeiriau olwyn traeth ar gael ar Ynys y Barri. 

Dewch i archwilio’r ardal drwy ddilyn Llwybr y Fro Rhif 4.

Llogi Cwt Traeth
Greenhut visual.pdf Jpeg

Mae’r cytiau ar gael i’w llogi gydol y flwyddyn. 

Cytiau bach: £18.00 y diwrnod / £10.50 hanner diwrnod*

2.5m x 1.8m, yn cynnwys socedi trydan

Cytiau mawr: £31 y diwrnod / £15.50 hanner diwrnod*

2.4m x 2.5m, yn cynnwys socedi trydan a dŵr tap.

* Yn amodol ar argaeledd

Archebwch gwt traeth trwy ganu 01446 700111

Nodwch: nid oes polisi ad-dalu unwaith mae’r trefniant wedi ei wneud. Fodd bynnag, mi allwn ni newid eich dyddiad yn amodol ar argaeledd.

Mae archebion hanner diwrnod ar gael ar y safle yn unig (arian parod) ac yn amodol ar argaeledd.

 

Gwanwyn/Haf  

Mae oriau agor gwanwyn/haf y cytiau traeth yn rhedeg o ddydd Sadwrn cyntaf gwyliau ysgol y Pasg tan ddydd Sul olaf hanner tymor yr hydref. 

Oriau Agor: 10:00am – 8:00pm* 

Ffioedd
Cytiau Bach: £18 per day

Cytiau Mawr: £31.00 per day 

 *10:00am – 10:00pm yn ystod gwyliau’r ysgol ym mis Gorffennaf / Awst.

Hydref/Gaeaf

Mae oriau agor hydref/gaeaf y cytiau traeth yn rhedeg o’r dydd Llun cyntaf ar ôl hanner tymor yr hydref tan y dydd Gwener olaf cyn gwyliau ysgol y Pasg.   

Oriau Agor: 10:00am – 6.00pm

Ffioedd

Cytiau Bach: £5.50 y diwrnod

Cytiau Mawr: £10.50 y diwrnod

 

Nodwch: Efallai fydd yr oriau’n cael eu hymestyn yn ystod digwyddiadau.

 

Trefniadau Gweithredu – defnydd cyhoeddus/domestig yn unig

 • Gellir rhagnodi ar-lein drwy’r ddolen uchod.
 • Rhagnodi ymlaen llaw drwy C1V (01446 700111).
 • Gellir llogi ar y diwrnod ar y safle os oes cytiau ar gael. Galwch Tim y Gyrchfan ar 07813811230.
 • Rhaid talu’n llawn pan wneir y trefniant. Ni wneir ad-daliadau.
 • Ar adeg llogi, bydd angen i gwsmeriaid lenwi ffurflen fer i ddarparu enw a chyfeiriad a bydd manylion am eu cyfrifoldebau’n cael eu rhoddi yr un pryd. Bydd gofyn iddynt dderbyn y drefn fel y’i disgrifir.
 • Nid oes gostyngiadau ar gael.
 • Nid yw’r cytiau ar gael i’w llogi gan elusennau, sefydliadau, masnachwyr, ysgolion ac ati ac eithrio ar adeg digwyddiadau masnachol a drefnwyd ymlaen llaw.
 • Gellir casglu allweddi o 10.00 ymlaen ar y safle, a dylid eu dychwelyd erbyn amser cau. Bydd rhif ffôn symudol Arolygydd y Safle’n cael ei ddarparu yn achos dychweliad cynnar.
 • Gellir clustnodi ymlaen llaw tan 3.00 y prynhawn blaenorol.
 • Gellir clustnodi ar y dydd, ond bydd y ffi ddyddiol yn ddyledus yn amodol ar argaeledd.


Defnydd Masnachol

 • Cytiau bach: dim defnydd masnachol.
 • Cytiau mawr: i’w rhentu fesul diwrnod am uchafswm o wythnos mewn unrhyw fis.

Caniateir defnydd masnachol (gan fudiadau cymunedol, ysgolion, masnachwyr celf a chrefft, gwerthu crysau-T neu nwyddau sy’n gysylltiedig â’r gyrchfan ac ati) ar rai adegau o’r flwyddyn a chânt eu hysbysebu ymlaen llaw gan y Cyngor ynghyd â dulliau rhagnodi. Ni dderbynnir defnydd gan fasnachwyr megis bwyd a diod heb ganiatâd ymlaen llaw i’r digwyddiad, e.e. marchnadoedd Nadolig.

Dyddiadau a digwyddiadau i’w cadarnhau. Byddant yn ymddangos ar wefan y Cyngor. 

Location