Ynys y Barri

Mae Ynys y Barri wedi denu ymwelwyr ers y 1870au, ac mae apêl ei draethau euraidd, caffis a difyrion teulu yn gryfach nag erioed.

Mae’r glan y môr a adnewyddwyd yn ddiweddar bellach yn cynnig promenâd ysgubol ar hyd y draeth  Whitmore Bay, yn erbyn cefndir o caffis a bwytai, cytiau traeth bywiog a llawer i ddifyrru plant gyda wal ddringo, nodwedd niwl, antur golff a gerddi hardd wedi'u tirlunio. Neu ar gyfer y rhai mwy anturus, mae Pleser Parc Ynys y Barri yn cynnig attyniadau  cyffrous. Ac heb anghofio'r cysylltiad gyda ‘Gavin and Stacey’.

 

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn dilyn llwybr drwy'r Ynys sydd yn cynnwys nid un ond tri o draethau, dau ohonynt yn gyfeillgar i gŵn drwy gydol y flwyddyn, ac yn pasio y Ganolfan  Genedlaethol Gwylwyr yr Arfordir gyda golygfeydd ar draws Môr Hafren i'r Arfordir Gwlad yr Haf. Hefyd yn werth ymweliad yw'r Ganolfan Ymwelwyr RNLI newydd, Rheilffordd Croeso Y Barri ag Amgueddfa Ryfel Barri.

Mae digwyddiadau sydd yn cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn yn tynnu torfeydd, ymhlith yr rhain mae’r penwythnosau Ynys ô Dân, Sinema ger y Môr, Trafnidiaeth a Bwyd bellach yn ddyddiadau pendant yn y dyddiadur.

Mae parcio bysiau ar gael yn edrych dros traeth Fae Whitmore gyda llwybrau gwastad hygyrch iawn yn arwain yn uniongyrchol at y promenâd, ac mae cysylltiadau trafnidiaeth gwych yn uniongyrchol i Gyffordd 33 ar draffordd yr M4.

Lawrlwythiwch map o Barri ac Ynys Y Barry yma


Ymweld ag Ynys y Barri am y tro cyntaf, neu ymwelydd rheolaidd? Hoffem glywed eich adborth. Bydd cwblhau ein harolwg yn cymryd munud ac fe allech chi gael cyfle i ennill Cwt Traeth Ynys y Barri am y diwrnod am eich amser. Dilynwch y ddolen isod i gwblhau'r arolwg. Diolch!


Arolwg Bodlonrwydd Cwsmeriaid Ynys y Barri 2019

Smugglers Golf (542 x 150)

Atyniadau

Ynghyd â’r traeth a’r promenâd, mae gan yr Ynys nifer o atyniadau i chi eu mwynhau. Gan y byddwch mewn grwpiau mawr, rydym yn argymell eich bod yn ffonio'r atyniadau yr ydych yn bwriadu ymweld â hwy fel bod modd iddyn nhw baratoi ar eich cyfer.

 

Beach Huts

Cytiau Traeth Ynys y Barri

Mae gan Ynys y Barri 24 o gabanau traeth lliwgar gyda golygfeydd ysblennydd dros Fae Whitmore.

Mae dau floc o ddeuddeg caban yn eistedd ochr yn ochr â wal ddeniadol ac maen nhw'n rhan fawr o bromenâd dwyreiniol.

 

 

Gavin & Stacey

Ffenomen Gavin a Stacey

Mae'r rhaglen yn seiliedig ar stori garu hyfryd rhwng dyn ifanc swynol o Essex a'n Stacey ein hunain o'r Barri. Ac, wrth gwrs, mae eu teulu a'u ffrindiau'n ymuno yn yr hwyl ar hyd y ffordd.
Un o brif feysydd ffilmio, wrth gwrs, oedd Ynys y Barri.

Mae ymwelwyr o bob cwr o'r byd bellach yn ymweld â'r Barri i chwilio am y lleoliadau eiconig lle ffilmiwyd y gyfres a gyda chyhoeddiad y Christmas Special ar gyfer 2019, mae'r llygaid i gyd unwaith eto ar Ynys y Barri fel cyrchfan orau i ymweld â hi yng Nghymru.

RNLI Ganolfan Ymwelwyr

Gallwch drefnu ymweliad grŵp â'r Ganolfan Ymwelwyr drwy gysylltu â'r tîm.

Gall yr RNLI helpu â'r canlynol: Plant ar Goll, Cymorth Cyntaf, Cyngor ar Ddiogelwch ar Lan y Môr, Eiddo Coll, ac mae ganddyn nhw gyswllt uniongyrchol â’r heddlu.

Achubwyr Bywyd: tymhorol 10am i 6pm

Hoffai'r RNLI gwrdd â chi i roi gwybodaeth i chi ar sut i gadw'n ddiogel. 

Cofiwch nofio rhwng y fflagiau coch a melyn bob tro, cadwch lygad ar eich plant ac os nad ydych yn siŵr gofynnwch i achubwr bywyd!

Cadeiriau Olwyn Traeth

Mae’r cadeiriau olwyn bob tywydd ar gael i'w llogi am ddim os ydynt ar gael. Mae’r cadeiriau olwyn wedi’u dylunio fel bod modd eu gwthio ar hyd y tywod heb iddynt suddo oherwydd eu holwynion llydan.  (Mae gennym hefyd gadeiriau olwyn safonol ar gael)

 

P-parking-signParcio Bysys

Mae gennym gyfleusterau Parcio Bysys ym Maes Parcio Nells Point, sydd o fewn pellter cerdded o’r promenâd. Nid oes rhaid archebu ymlaen llaw. £10 y bws y diwrnod. Os oes angen gwneud trefniadau arnoch i godi/gollwng eich ymwelwyr yn un o arosfeydd bysus yr Ynys, cysylltwch â thîm Rheoli'r Ynys cyn mynd.

Sefydliad Coastwatch Cenedlaethol

Lleolir y Sefydliad Coastwatch Cenedlaethol yn Nells Point ar Ynys y Barri, ac mae werth ei weld! Ffoniwch neu e-bostiwch er mwyn trefnu ymweliad: 

Helpwch ni i gadw Ynys y Barri’n Daclus

Mae tîm y cyrchfan yn gweithio’n ddiflino i sicrhau bod y cyrchfan yn lân ac yn daclus i bawb ei fwynhau. Enillodd yr Ynys wobr y Faner Werdd yn 2016, ac rydyn ni'n falch iawn o hyn. Helpwch ni drwy sicrhau bod sbwriel yn cael ei roi yn y biniau sydd ar gael, a bod toiledau’n cael eu defnyddio ar gyfer y pwrpas bwriedig yn unig. Dylech sicrhau hefyd eich bod yn golchi cŵn a thraed ar y tapiau y tu allan ar ochr Ddwyreiniol a Gorllewinol y promenâd. 

Amseroedd y Llanw

Mae’n llanw ni yn yr ail safle o ran llanw uchaf y byd, felly rydym yn argymell eich bod yn ymwybodol o amseroedd y llanw yn ystod eich ymweliad. www.tidetimes.org.uk

Toiledau Cyhoeddus

Lleolir toiledau cyhoeddus ar y parêd Dwyreiniol ger y Cabanau ar Lan y Môr a'r tu ôl i'r Lloches Orllewinol ger Marco's Café. Bydd angen allwedd radar ar gyfer toiledau i bobl anabl.

 

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Mae Bro Morgannwg yn cynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau cyffrous bob blwyddyn.

Digwyddiadau

Sut i Gyrraedd

Sut i Gyrraedd

The Vale of Glamorgan is in south Wales on the coast between Cardiff and Bridgend. Get here by air, train, coach, sea or car

Sut i Gyrraedd

Teithiau Bws yn y Fro

Teithiau Bws yn y Fro

Mae cwmni Southern Wales Tourism yn trefnu teithiau tywys i ymwelwyr â'r Fro.

Teithiau Bws yn y Fro

Llety

Llety

Mae ystod eang o lety o safon at ddant a chyllideb pawb ym Mro Morgannwg.

Llety