Ffilmio yn Y Fro

Ffilmio Rhaglenni Teledu a Ffilmiau ym Mro Morgannwg

Rydyn ni'n sir a fydd yn eich synnu. Sir lle mae milltiroedd o arfordir trawiadol yn cwrdd â thirwedd cefn gwlad godidog. Sir sy’n gartref i bentrefi bach pert Cymreig, trefi marchnad bywiog, a chanolfannau dinesig llawn cymeriad a phersonoliaeth. Mae Caerdydd ar garreg y drws ac mae gennym ni gysylltiadau trafnidiaeth rhagorol (boed mewn car, ar drên neu ar awyren) sy'n ddelfrydol o ran sefydlu lleoliad ffilmio. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae nifer o raglenni Teledu a ffilmiau mawr wedi cael eu ffilmio yn y Fro. Os ydych chi’n chwilio am leoliad ar gyfer eich cynhyrchiad, rydyn ni’n ffyddiog na chewch chi'ch siomi yma yn y Fro.

Mae rhaglenni a ffilmiau poblogaidd wedi cael eu ffilmio yn y BarriYnys y Barri, Penarth, y Bont-faen, Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg. Mae ein tirwedd a’n hadeiladau amrywiol yn addas ar gyfer pob math o anghenion. Cymerwch olwg isod a rhowch wybod i ni sut y gallwn ni eich helpu chi.

Sut gallwn ni eich helpu chi?

Os ydych chi eisoes yn gwybod beth sydd ei angen ar gyfer eich cynhyrchiad, gwych. Llenwch y ffurflen ymholiad isod a dewch chi yn ôl atoch chi cyn gynted â phosibl. Os hoffech chi gael ychydig o ysbrydoliaeth, darllenwch y wybodaeth isod a gobeithio y gwelwch chi rywbeth sy’n eich plesio. Os nad oes unrhyw beth, cysylltwch a gwnawn ni’ch helpu i ddod o hyd i'r lleoliad perffaith. 

I wneud ymholiad, gwnewch hyn ar-lein drwy lenwi’r ffurflen isod. Drwy roi cymaint o fanylion ag y gallwch chi yn y lle cyntaf, bydd modd i ni ateb gyda manylion am gymeradwyo, costau, ac ati. Dim yn siwr and angen cael chat ynglyn ag eich anghenion? Dim problem, gyrrwch ebost gan defnyddio'r bwtwm 'Allwn ni helpu?' isod, neu gwelwch manylion cyswllt ar gwaelod y tudalen.

 

 

Parciau a Gerddi

Mae hen ddigon o barciau a gerddi prydferth yn y Fro i ddewis o'u plith. O barciau a chaeau chwarae lleol i warchodfeydd natur a pharciau gwledig. Ambell un sydd gyda ni yma i’ch ysbrydoli, ond cliciwch y ddolen isod i weld y rhestr lawn sy'n cynnwys 19 o barciau

Parks Montage

Parciau ym Mro Morgannwg

Traethau ym Mro Morgannwg

Mae arfordir ysblennydd yn ymestyn ar hyd de'r Sir gan gynnwys Arfordir Treftadaeth Morgannwg sy’n ymestyn dros 14 milltir. Felly rydyn ni’n ymfalchïo yn ein traethau yn y Fro. Mae gennym ni draethau Baner Las, traethau glân-mor sydd wedi ennill gwobrau, traethau tywod i'r teulu, traethau cerrig, tafliad carreg o Barciau Gwledig, a thirweddau toreithiog sy'n gweddu'n gampus i'r clogwyni o'u cwmpas. Bydd ein Canllaw ar Draethau Bro Morgannwg yn eich helpu i ddeall y cyfleusterau ym mhob lleoliad. Cyngor Bro Morgannwg sy’n rheoli llawer o’r arfordir, ond lle mae angen cael caniatâd perchnogion tir neu asiantau annibynnol, rydyn ni'n hapus i gysylltu ar eich rhan. 

Dyma ambell un i roi blas i chi ar yr hyn sydd ar gael gennym ni.

Ynys y Barri

Barry Island Beach View

Bae Dwnrhefn,Bae Southerndown Dunraven Bay - Southerndown

Cwm Trefonnen, Llanilltud FawrLlantwit Major Beach

Traeth yr As Fawr, Yr As Fawr

Monknash

Eich canllaw ar ein traethau ym Mro Morgannwg

 

Filming - inspiring locations 1

Lleoliadau i’ch Ysbrydoli

Gadewch i ni eich ysbrydoli. Bydd y sawl sydd eisoes yn nabod y Fro yn gwybod bod llawer o leoliadau llawn ysbrydoliaeth y gallwch chi eu defnyddio ar gyfer ffilmio. Mae gennym ni Oleudy, Pier Fictoraidd, traethau di-ben-draw, adeiladau hanesyddol, afonydd a nentydd hardd, cestyll (rhai yn y cyflwr gwreiddiol a rhai sy’n adfeilion!), strydoedd mawr atyniadol, maes awyr, rheilffyrdd a chlogwyni a hafnau anghysbell.

Cymerwch olwg ar Ymweld â’r Fro i weld yr amrywiaeth eang sydd ar gael i chi. Fyddai’n well gennych chi gael ambell enghraifft o'n nodweddion eiconig? Gwych, dilynwch y ddolen isod i weld rhai o'r lleoliadau arbennig y gallwch chi ddewis o'u plith: 

Gadewch i ni eich ysbrydoli 

 

Rush-hour-traffic-congestion-Cropped-300x200

Priffyrdd a Meysydd Parcio 

Mae ein tirwedd yn cynnig amrywiaeth. Mae gennym ni lonydd troellog yn y wlad, priffyrdd trefol, strydoedd preswyl adeiledig a ffyrdd arfordirol sydd â golygfeydd o Fôr Hafren. Bydd ein hadran Priffyrdd yn gweithio gyda chi i ddod o hyd i leoliad addas a'r cefnir perffaith. Map o Fro Morgannwg.

 Os yw eich cais ffilmio yn cynnwys ffilmio ar y briffyrdd a bod angen naill ai rheolaeth draffig dros dro neu gau ffordd, cwblhewch a chyflwynwch naill ai ffurflen Gais Arwyddion Dros Dro neu ffurflen Gais cau ffordd dros dro i'w hystyried cyn i'ch cais ffilmio gael ei gytuno.

Os bydd angen rhywle i barcio ger eich cynhyrchiad, boed ar gyfer ffilmio neu ar gyfer eich criw, gweler ein canllaw ar feysydd parcio isod.
Meysydd Parcio yn y Fro

Adeiladau ym meddiant y Cyngor

 Mae nifer o adeiladau ym meddiant neu yng ngofal Cyngor Bro Morgannwg a allai fod yn ddelfrydol ar gyfer eich gofynion o ran ffilmio. Cymerwch olwg ar yr hyn sydd gennym ni i’w gynnig o ran Adeiladau Dinesig, Adeiladau Hanesyddol, Stadia Chwaraeon a mwy.

Adeiladau ym meddiant y Cyngor

 

Neuadd Tref y Barri

Barry-Town-Hall

Y Swyddfeydd Dinesig, y Barri

Civic

Swyddfeydd y Dociau

Docks-Office

Stadiwm Parc Jenner

Jenner-Park

Ffioedd Trwydded Ffilmio a Lleoliad

Mae ffioedd yn amrywio yn ôl yr eiddo dan sylw ac unrhyw gyfleusterau ychwanegol sydd eu hangen. Mae ffi hefyd am baratoi trwydded ffilmio.

Mae ffioedd yn cael eu codi fesul dydd, fesul hanner dydd neu fesul awr, yn ôl yr achos. Cysylltwch gyda ni i trafod y ffioedd sy'n berthnasol i'ch ymholiad.
Mae manylion llawn Trwydded Ffilmio lleol Bro Morgannwg isod.

Ffioedd Trwydded Ffilmio a Lleoliad

Ffilmio gyda Drôn

Dilynwch y dolenni isod i gael gwybodaeth am hedfan drôn yn y DU.

Mae pob cais sy'n cynnwys defnyddio drôn at ddibenion masnachol yn gofyn am ganiatâd gan yr Awdurdod Hedfan Sifil, a bydd angen iddynt ddarparu tystiolaeth o'u trwydded cyn y rhoddir caniatâd.

Sylwer hefyd, ar 13 Mawrth 2019, bod y parth cyfyngu hedfan drôn o amgylch meysydd awyrennau wedi newid. Mae hyn yn arbennig o berthnasol i Fro Morgannwg oherwydd Maes Awyr Caerdydd a St.Athan. Gellir dod o hyd i offeryn defnyddiol iawn i nodi ardaloedd hedfan cyfyngedig yma.

Mae gwefan Drone Safe Uk yn rhoi manylion defnyddiol iawn am yr holl wybodaeth sy'n ymwneud â hedfan dronau. Mae'r Drone Code yn ddogfen ddefnyddiol i'ch helpu cadw o fewn canllawiau gweithredu.

Mae angen caniatâd y tirfeddiannwr ar weithredwyr dronau (masnachol ac anfasnachol) cyn gweithredu eu drôn.

 

Y Camau Nesaf?

Nawr bod gennych chi syniad o’r hyn sydd gan y Fro i gynnig i chi, llenwch ein Ffurflen Ymholiad ar-lein a byddwn ni mewn cysylltiad â chi.

  • 01446 704867
  • filming@valeofglamorgan.gov.uk

 

Ffurflen Ymholiad 

Rydyn ni’n gweithio'n agos gyda’r tîm yn Sgrîn Cymru sy’n gwybod eu pethau o ran ffilmio yng Nghymru. Ewch i’w wefan i weld y cymorth sydd ganddo i'w gynnig.

Comisiwn Sgrin Cymru