Sut i Gyrraedd

Large Map

Mae Bro Morgannwg yn ne Cymru, ar yr arfordir rhwng Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr. Pedair prif dref y sir yw’r Barri, y Bont-faen, Llanilltud Fawr a Phenarth. Mae Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn rhedeg ar hyd ei glannau, ac mae hwyl glan y môr i’w gael ar Ynys y Barri. 

Hedfan: Mae Maes Awyr Caerdydd wedi ei leoli ym Mro Morgannwg. Ceir gwybodaeth am hediadau ar wefan y maes awyr. Unwaith byddwch chi wedi cyrraedd, gallwch fod yn gyfeillgar i’r amgylchedd drwy ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus leol. 

Ar y trên: mae gorsaf gyswllt yn y Rhws sy’n cysylltu’r maes awyr â gorsafoedd ar hyd yr arfordir yn Llanilltud Fawr, y Barri a Phenarth. Os ydych chi’n dod o dir mawr y DU, gallwch gyrraedd y Fro ym Mhen-y-bont ar Ogwr (o’r gorllewin) neu Gaerdydd (o’r gogledd/dwyrain). Ceir manylion pellach ar wefan National Rail neu drwy ffonio 08457 484950 (cyfradd galwad ffôn leol).

Mewn car: dilynwch yr M4 tan gyffordd 33, 34 neu 35, yn ddibynnol ar ba ran o’r Fro rydych yn ymweld â hi.  Cyffordd 33 yw’r gyflymaf os ydych chi’n mynd i’r Barri neu i Benarth. 

Ar y bws: mae gwasanaethau bws lleol ar gael ledled y Fro, ond i deithio’n bellach, mae rhwydwaith gwasanaethau National Express yn ymestyn drwy’r DU.  

Dros y dŵr: os ydych chi’n dod yma o Iwerddon, mae nifer o gwmnïau fferi’n croesi Môr Iwerddon i Gymru. Ceir gwybodaeth bellach ar wefannau Irish Ferries a Stena Line

Cadwch yn Ddiogel: Os ydych chi'n dioddef trosedd tra'ch bod yn ymweld â ni, darganfyddwch fwy am sut y gall Crimestoppers helpu.

 

Llefydd yn y Fro

Y Barri ac Ynys y Barri

Aerial photo

Gyfeiriad

 

Cysylltwch â Ni: