Trade Information

 

 

Llawer o wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer gweithredwyr twristiaeth, yn trafod cyfleoedd ariannu, data ymchwil, digwyddiadau a phrojectau. Dilynwch y dolenni isod i weld manylion diweddaraf eitemau a allai fod o ddiddordeb gennych.

Mae’r Tîm Twristiaeth a Digwyddiadau yma i helpu. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch Twristiaeth a Digwyddiadau yn y Fro, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 01446 704867 neu trwy e-bostio tourism@valeofglamorgan.gov.uk

Dog with glasses

Ystadegau Ymwelwyr

Mae STEAM yn broses modelu effaith economaidd twristiaeth sy’n mesur twristiaeth o’r gwaelod i fyny trwy ddefnyddio data ochr cyflenwad lleol a chasglu data perfformiad twristiaeth ac arolwg ymwelwyr.

STEAM 

Arolygon Barn i Ymwelwyr 

Vale of Glamorgan Visitor Survey 2016    South East Wales Visitor Survey 2016   Barry Island Customer Satisfaction Survey 2016

 

Landscape dog

Partneriaeth Rheoli Cyrchfan

Y DMP ydy’r hyb arwain a rheoli ar gyfer gweithio mewn partneriaeth mewn dull newydd sy’n sicrhau cysylltiadau agosach rhwng Cyngor Bro Morgannwg, Cymdeithas Twristiaeth y Fro, Croeso Cymru a phrif randdeiliaid y diwydiant. Mae’r Grŵp hwn yn ganolbwynt ar gyfer cyfathrebu gwell, meithrin gallu a chydlynu cynllunio ac adnoddau.

Partneriaeth Rheoli Cyrchfan

  

Dog Reading

Cyfleoedd Cyllid

Os oes cyfleoedd am arian er mwyn cynorthwyo'r fasnach, rhown y manylion yma.

Cyfleoedd trwy Croeso Cymru 

Cynllun Cynorthwyo Buddsoddiad mewn Twristiaeth (TISS) Cymorth Buddsoddi mewn Amwynder Twristiaeth (TAIS) Cronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth  (RTEF) Cronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) Cronfa Busnesau Bychain Iawn (MSBF)

Cymunedau Gledig Creadigol 

Cymunedau Gwledig Creadigol yw menter adfywio wledig Cyngor Bro Morgannwg. Mae Cymunedau Gwledig Creadigol yn gweithio gyda chymunedau a mentrau i ddatblygu projectau a syniadau arloesol a fydd yn creu manteision cymdeithasol ac economaidd tymor hir ar gyfer Bro Morgannwg

Banc Datblygu Cymru

Mae Cronfa Fusnes Cymru newydd, sydd werth £136 miliwn gyda chymorth yr UE a Llywodraeth Cymru, yn cynorthwyo BBaChau sydd yng Nghymru neu’n barod i symud. 

Am ragor o wybodaeth am gymorth ac ariannu eich digwyddiad, gwelwch isod:

 

Dog in a field

Cyfleoedd hyfforddi

Superfast Cymru

Cyrsiau'r Fro

 

 

Clare Hamlin 4

Cymdeithas Twristiaeth y Fro

Mae Cymdeithas Twristiaeth y Fro yn cynnig cyfle i rwydweithio a rhannu gwybodaeth gyda busnesau eraill sy’n trin twristiaid yn y Fro er mwyn cael y newyddion diweddaraf a hanes y datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant.    

   

Gwefan Cymdeithas Twristiaeth Y Fro 

 

Dog on the beach

Projectau Arbennig

Dyma brofiad digidol unigryw; caiff ymwelwyr wrando ar lawer o hanesion amrywiol yr ardal gan y storïwr enwog, Iolo Morgannwg, tra byddan nhw’n fforio ac yn profi prydferthwch Bro Morgannwg.  #valetales.

Vale Tales

Llythyr i Fasnachwyr

Nid ydy’r App ar gyfer ymwelwyr yn cynnwys y straeon, mae’n annog yr ymwelwyr i gerdded ar hyd y llwybrau a hel straeon ar eu taith. I ysbrydoli’ch gwesteion, mae fersiwn o’r App wedi ei lawrlwytho’n llawn ar gael er eich defnydd chi.

English Android Unlocked: http://cloud.jamcreativestudios.co.uk/public-downloads/ValeTales_Unlocked.apk 
(Gall defnyddiwyr android lawrlwytho’r ffeil .apk gan y gweinyddwr Jam Creative. O’r fan yno, cewch osod yr App trwy glicio ar y ffeil sydd wedi lawrlwytho (dylai hon ymddangos yn y bar hysbysion))
English iOS Unlocked http://tinyurl.com/k5uqfs3 (Bydd angen i’r defnyddiwr iOS ddewis yr opsiwn ‘Trust Developer’)

 

Border Collie with ball

Digwyddiadau 

Canllaw ar greu eich digwyddiad eich hun ym Mro Morgannwg a manylion cyfleoedd ariannu.

Fel trefnwr digwyddiadau, mae eich dyletswyddau’n cynnwys (ond nid yn unig) cynllunio, sicrhau diogelwch y cyhoedd, cydymffurfio â gofynion cyfreithiol a gweithrediad cyffredinol y digwyddiad. Mae popeth y bydd arnoch angen ei wybod yma.

Sefydlu eich digwyddiadau eich hun

 

 

Dog in a field

Pawennau’r Fro

Mae 'Pawennau’r Fro’ yn gynllun croesawu cŵn ym Mro Morgannwg.

Nod y project ydy helpu siopau, bwytai, caffis a lletyai yn y Fro wledig i groesawu cŵn yn ystod y cyfnod prawf a mesur yr effaith.

Cymorth Masnachu 

 

enzo

Croeso Cymru

Mae twristiaeth yn fusnes mawr yng Nghymru.  Mae twristiaid yn gwario tua £14 miliwn y dydd yng Nghyrmu, sydd tua £5.1 biliwn y flwyddyn. Gall bod yn berchen ar a rhedeg busnes twristaidd eich hun dalu ar ei ganfed.  Os ydych yn ystyried cychwyn busnes twristaidd newydd, wedi cymryd y camau cyntaf neu am ehangu’ch busnes, gall Croeso Cymru helpu.

Ewch i Gymorth Croeso Cymru 

Wefan Croeso Cymru