Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Rock-Pooling-Group with logo

Gwybodaeth am lety:

 • Categories: Sport and Adventure, Cestyll Eglwysi a Threftadaeth, Parciau Gwledig a Mannau Gwyrdd, Arfordir, Ffermio a Bwyd, Arall
 • Age Groups: Blynyddoedd Cynnar, Cyfnod Allweddol 1, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3, Cyfnod Allweddol 4, Cyfnod Allweddol 5
 • Topics: Datblygiad creadigol, Sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu, Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth diwylliannol, Datblygiad corfforol
VST-APT-Icon-Heritage x small     VST-APT-Icon-Coast x small   VST-APT-Icon-Parks&Greenspace x small    VST-APT-Icon-Farming&Food x small    VST-APT-Icon-Sports&Adventure x small
VST-SA-Icon-CreativeDev x small    VST-SA-Icon-Knowledge x small    VST-SA-Icon-LangLitComm x small    VST-SA-Icon-PersSocialDev x small    VST-SA-Icon-PhysicalDev x small

Canllaw i Eiconau Taith Ysgol y Fro

 

Atyniadau Arfordir Treftadaeth Morgannwg

 • Clogwyni Triassic a Liassic, llannau creigiog a llwyfannau wedi’u torri gan donnau a thraethau tywodlyd
 • Ystod eang o flodau a phlanhigion, gan ei gwneud yn un o’r ardaloedd bioamrywiaeth a phrydferthwch naturiol cyfoethocaf yn ne Cymru
 • Glaswelltir calchaidd sy’n llawn bywyd planhigion yn benodol i bridd alcalinaidd megis y Cylchlys Clwstwr a’r Maenhad Gwyrddlas.
 • Coetir gyda llawer o flodau yn y gwanwyn ynghyd ag amrywiaeth o goed sy’n gartref i foch daear, llwynogod, gwiwerod a llawer o rywogaethau o adar.
 • Llawer o fywyd morol sydd wedi addasu i amodau rhynglanw caled ein harfordiroedd agored megis Anemonau, Cragenni Llongau, Gwichiaid a llawer mwy. Yn aml mae gennym greaduriaid môr megis corgimychiaid a physgod yn sownd yn ein pyllau glan môr ger y llannau. Mae gan Fae Dwnrhefn ardal fawr yn llawn Creigresi Llyngyr Ddiliau
 • Mae llawer o ffosilau ar hyd y glannau, sy’n dystiolaeth o hanes y Ddaear o’r calch a ffurfiwyd yn y Cyfnod Carbonifferaidd (350 miliwn blynedd yn ôl) i Lias Glas y cyfnod Liassic (180 miliwn o flynyddoedd yn ôl).

 

Parc Dwnrhefn: Mae Parc Dwnrhefn, ystâd sy’n dyddio’n ôl i’r 17eg Ganrif, yn 56 acer ar hyd clogwyni Southerndown ar Lwybr Arfordir Cymru. Fel safle SoDdGA, mae ar agor i’r cyhoedd bob dydd.

Prif atyniadau


 • Canolfan Arfordir Treftadaeth
 • Gerddi â Muriau
 • Tŷ Rhew
 • Bae Dwnrhefn
 • Taith Natur

 

Cyfleusterau:  Swyddfa’r ceidwaid / Gwybodaeth i Dwristiaid / Siop / Meinciau Picnic / Parcio i’r Anabl / Sgwteri Symudedd / Toiledau CyhoeddusRhaglen Addysg Amgylcheddol

Rhaglen Addysg Amgylcheddol

Mae’r Ganolfan Arfordir Treftadaeth yn cynnig cyfleoedd dysgu awyr agored ac addysgol mewn amgylchedd arbenigol i grwpiau ysgolion, colegau a chymunedol gyda’i gweithgareddau helaeth a arweinir gan geidwaid.  Rydym yn cynnig ystod o gynefinoedd a bywyd gwyllt amrywiol i’w harchwilio; traethau, coetiroedd, glaswelltiroedd, clogwyni a gerddi. Mae hyn yn ei wneud yn fan delfrydol i ddysgu am ein byd naturiol ac yn gysylltiedig â Chwricwlwm Cenedlaethol Cymru a’r prif bynciau.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Chanolfan yr Arfordir Treftadaeth.

 • 01656 880157
 • heritagecoast@valeofglamorgan.gov.uk

 

Teithiau Cerdded a Sgyrsiau’r Ceidwaid

coast-walking-boots-Cropped-122x12

Yn ogystal â’r Rhaglen Addysgol Amgylcheddol, mae ein ceidwaid arfordirol ar gael i groesawu grwpiau sydd am ddysgu mwy am Arfordir Treftadaeth Morgannwg drwy deithiau tywys a sgyrsiau’n llawn gwybodaeth.    Gall y rhain gael eu teilwra at ddiddordebau eich grŵp, ond yn gyffredinol maent yn trafod Daeareg, Parc Dwnrhefn, Rheolaeth Arfordirol, Twristiaeth a Hamdden Arfordirol, Bywyd Gwyllt a Chynefinoedd.

Gweithgareddau wedi’u harwain gan Geidwaid 

rock-pooling-Cropped-122x122

Chwilota mewn Pyllau Glan Môr: Bywyd morol a chynefinoedd

Neidio i fyd pyllau glan môr ym Mharc Dwnrhefn, gan ddarganfod ac ymchwilio i fywyd yn y cynefinoedd rhynglanw hyn drwy’r flwyddyn.

Bug on arm

Saffari Pryfaid: Infertebratau a’u cynefinoedd

Ymchwiliwch i fyd y bwystfilod bychain.  Daliwch nhw gyda thechnegau brwsio, curo a chloddio i’w hastudio nhw’n agos.

Ammonite at Heritage Coast Centre

Chwilota am Ffosiliau: Ffosilau Jwrasig a Charbonifferaidd 

Dysgwch sut i adnabod creaduriaid môr ers talwm drwy edrych ar ein creigiau arfordirol.  Dysgwch am eu hesblygiad a sut y daethon nhw yma.

Children pond dipping

Chwilota Mewn Pyllau Dŵr: Bywyd a chynefinoedd pyllau dŵr 

Darganfyddwch sut mae’r creaduriaid diddorol sy’n byw yn ein pwll dŵr ffres a chynefinoedd nentydd gan ymchwilio sut y maent wedi addasu at eu hamgylchedd.

den 122sq

Adeiladu Den: Chwarae mewn tîm

Cewch adeiladu den coetir er mwyn eich amddiffyn rhag bob tywydd.  Dysgwch dechnegau llachio a naddu ar gyfer adeiladu.

strandline safari

Saffari’r Traeth: Ymchwilio glan y môr

Ymunwch â ni am daith gerdded ar hyd y traethlin ac i ddysgu mwy am y gwrthrychau rhyfedd y mae’r llanw’n gadael ar eu hôl.  Rydym yn aml yn dod o hyd i amrywiaeth o wymon, plisg wyau siarcod sy’n cael eu galw’n Bwrs Môr-forwyn a hyd yn oed ‘broc môr’ – gweddillion llongddrylliadau.

 

 ValeSchoolTrips-Logo-MASTER-RGB 300sq Dychwelyd i dudalen Deithiau Ysgol y Fro  

 

    

 

 

 

Location